• به روزرسانی: 1401/07/24
  • بازدید: 4839
لرزش عرشه فولادی
جلوگیری از لرزش عرشه فولادی

برای جلوگیری از لرزش عرشه فولادی، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید.

لرزش سقف عرشه فولادی

جلوگیری از لرزش عرشه های فولادی

۱. دهانه تیرریزی

فاصله تیرریزی بین تیرهای فرعی، یکی از مهم ترین عوامل برای لرزش سقف است. در صورتی که دهانه فرعی شما دارای حداکثر 2.5 متر باشد؛ با اجرای عرشه های فولادی با ورق حداقل 0.8 میلی متری، مشکلی در لرزش به وجود نخواهد آمد. اما اگر دهانه فرعی بالاتر رود و به طور مثال 3.5 متر شود، در صورت استفاده از ورق گالوانیزه نازک، لرزش در سازه وجود دارد. مهندسین و طراحان، می توانند با در نظر گرفتن اندازه دهانه، بهترین ضخامت ورق گالوانیزه را استفاده کنند.

۲. ضخامت ورق گالوانیزه عرشه فولادی و مشخصات مکانیکی ورق

همانطور که اشاره شد، انتخاب ضخامت نادرست برای ورق گالوانیزه با توجه به فاصله تیرریزی، می تواند باعث ایجاد لرزش در سقف شود. پس حتما باید مشخصات فنی و ضخامت ورق مورد بررسی قرار گیرد. در این سایت، مشخصات فنی کنترل شده برای ورق های دو کارخانه معتبر هفت الماس قزوین و فولاد امیرکبیر کاشان را مورد بررسی قرار داده ایم.

استاندارد ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین 

 استاندارد ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان

۳. ارتفاع عرشه فولادی

گام ورق یا ارتفاع عرشه، باید با توجه به فاصله تیرریزی، ضخامت ورق عرشه های فولادی انتخاب شود. اشتباه در ارتفاع و گام عرشه، می تواند باعث لرزش در سازه گردد. هر چقدر گام یا ارتفاع عرشه بیشتر باشد، مقاومت بهتری در سازه به وجود می آید. در نظر داشته باشید که حداکثر گام عرشه 75 میلی متر است.

لرزش سقف عرشه فولادی

لرزش عرشه فولادی

تاثیر اجرا بر روی لرزش عرشه فولادی

اینکه تیم اجرایی عرشه های فولادی تخصص کافی برای اجرای این سقف ها داشته باشند، اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین خاطر، توصیه می شود که از شرکت های معتبر برای اجرای سقف ها کمک بگیرید تا مشکلی برای سازه شما پیش نیاید و خسارتی بر کارفرما وارد نشود.

۱. کیفیت فرمینگ

ورق های عرشه فولادی که عرض مفید بیشتری دارند و دفترچه محاسبات نیز ندارند، معمولا بیشتر باعث لرزش می شوند. چرا که بتن خوری این ورق ها کم است.

۲. بتن ریزی

حداقل بتن خوری از بالای ورق گالوانیزه عرشه های فولادی، طبق قوانین مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 5 سانتی متر است. در صورتی که ضخامت بتن کمتر از 5 باشد، لرزش در ساختمان به وجود می آید.

۳. اجرای صحیح ورق و گلمیخ

شاپ درایینگ ورق  های گالوانیزه عرشه فولادی باید به صورت تخصصی انجام شود. برشکاری دقیق، مهار اتصالات عرضی ورق های عرشه فولادی و ... می توانند بر روی لرزش عرشه های فولادی تاثیر بگذارند. جوشکاری گل میخ ها باید به صورت اصولی انجام شود تا نیروهای برشی در سقف به درستی توزیع و انتقال داده شوند.