• به روزرسانی: 1397/01/11
 • بازدید: 12317
استانداردعرشه فولادی ملی ایران بشماره 21973
به منظور راه اندازی و اجرای پروژه های عرشه فولادی، استاندارد ملی باید مورد استناد قرار گیرد. بدین منظور در ادامه این مقاله، در مورد استاندارد عرشه فولادی تعیین شده در قوانین، صحبت می کنیم. همچنین، امکان دانلود

نسخه اول استاندارد ملی ایران برای سقف عرشه فولادی را برای شما فراهم کرده ایم.

دانلود نسخه اول استاندارد ملی ایران به شماره 21973 در سقف عرشه فولادی ISO21973-1396

بخشی از استانداردهای عرشه فولادی استاندارد ملی ایران به شماره 21973

در ادامه این مقاله قصد داریم در مورد استانداردهای عرشه فولادی استاندارد ملی ایران به شماره 21973 صحبت کنیم. در نظر داشته باشید که توضیحات ارائه شده در این مقاله، تنها بخشی از این استاندارد هستند. در صورت نیاز به مطالعه تمامی این استانداردها، فایل مربوطه را دانلود نمایید.

قوانین مربوط به سقف های مرکب عرشه فولادی

یکی از بخش های مهم در استاندارد عرشه فولادی، استانداردهای سقف مرکب عرشه های فولادی هستند. هدف از تعیین این استانداردها، ارائه یک سری اصول کلی برای سقف ها و دال های مرکب عرشه فولادی در ساختمان هاست. کاربرد این استاندارد در موارد زیر خواهد بود.

 • مصالح
 • طراحی و اجرای دال های مرکب بتنی - عرشه فولادی: در دال های مرکب بتنی و عرشه فولادی، ورق های سرد نورد شده علاوه بر قالب ثابت، نقش تسلیح کننده دال بر روی لنگر مثبت را نیز ایفا خواهد می کنند.

نشریات سقف عره فولادی

استاندارد عرشه فولادی استاندارد ملی ایران به شماره 21973

خلاصه ای از ضوابط و استانداردهای سقف مرکب عرشه فولادی

 1. به منظور طراحی این نوع سقف عرشه فولادی، لازم است که ضخامت فلز پایه بدون پوشش ورق، باید حداقل 0.95 از ضخامت فرض شده در طراحی تعیین شود.
 2. حداقل ضخامت ورق عرشه های فولادی باید 0.8 میلی متر باشد.
 3.  حداقل مقاومت تسلیم مشخصه در تمامی ورق های فولادی که در عرشه و الحاقات آن استفاده می شوند، باید 230 مگاپاسکال باشد.
 4. در صورتی که عرشه فولادی، با نقش تسلیح کننده دال مورد استفاده قرار گیرد؛ لازم است که این عرشه از نوع آجدار انتخاب شود. حداقل عمق آج باید 1 میلی متر باشد. همچنین، مشخصات ورق فولادی نیز باید مطابق با نشریه 612 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تعیین شود.
 5. در ورق فولادی عرشه با طول 50 میلی متر، لازم است که حداقل افزایش طول نسبی نهایی برابر با 10 درصد باشد. همچنین، مقاومت مشخصه تسلیم باید حداکثر 345 مگاپاسکال باشد.
 6. آج ها که مانند زائده های برجسته روی عرشه های فولادی هستند، باید در برابر نیروهای برشی که بین دال بتنی و عرشه های فولادی وجود دارند؛ مقاومت کنند. این آج ها در الگوهای متنوعی از لحاظ شکل هندسی قابل تولید خواهند بود.
 7. لازم است که آج ها به منظور کسب مقاومت برشی لازم، دارای برجستگی با حداقل عمق 1 میلی متر باشند و این برجستگی ها باید به دو حالت منقطع و پیوسته روی عرشه های فولادی ایجاد شوند. آج منقطع، می تواند برای جلوگیری از لغزش میان عرشه های فولادی و دال بتنی استفاده شود. همچنین، آج پیوسته نیز برای جلوگیری از جدا شدن دال بتنی از عرشه فولادی مورد استفاده قرار می گیرد.

استانداردعرشه فولادی

خلاصه ای از ضوابط و استانداردهای سقف مرکب عرشه فولادی

قوانین مربوط به رواداری ابعاد عرشه های تحویلی به کارگاه 

 1. در هیچ قسمت از سازه عرشه فولادی، نباید ضخامت ورق عرشه ها بدون پوشش تحویلی به کارگاه ساختمانی، کمتر از 95 درصد از ضخامت ورق های طراحی شده باشند. البته ضخامت های کمتر ورق ها در خم ها، مانند گوشه های ناشی از نور سرد می تواند تا حدی قابل قبول باشد.
 2. در طول هر قطعه از ورق های عرشه فولادی رواداری ساخت  مثبت و منفی 13 میلی متر است.
 3. در عرض هر قطعه از ورق های عرشه فولادی رواداری ساخت حداقل از منفی 10 میلی متر تا مثبت 20 میلی متر است.
 4. مقدار خمیدگی و تابیدگی ورق های عرشه فولادی، باید حداکثر 2 میلی متر در هر یک متر باشد.
 5. حداکثر ناگونیایی انتهای ورق های عرشه های فولادی باید 10 میلی متر (برای عرض عرشه فولادی) باشد.  

قوانین مربوط به پوشش ورق های عرشه فولادی

 1. روی اندودی ورق های عرشه فولادی باید بر اساس استاندارد ASTM A653/A653M با روش غوطه وری گرم انجام شود. حداقل پوشش روی اندود ورق باید Z120 باشد و وزن پوشش این ورق نیز باید برابر 120 گرم بر متر مربع در هر دو طرف ورق تعیین شود.
 2. برای جلوگیری از خوردگی، می توان از یک لایه رنگ آستر در زیر ورق استفاده کرد.
 3. طراح می بایست جزئیات پوشش نهایی ورق را تعیین کند.
 4.  لازم است که پوشش ورق عرشه فولادی با شرایط محیطی که عرشه در طول مدت بهره برداری در معرض آن قرار می گیرد، متناسب باشد. با توجه به اینکه عرشه مرکب، وظیفه تلیح کششی دال را برعهده دارد، لازم است که دوره بهره برداری عرشه مرکب، با دوره بهره برداری سازه یکسان باشد.
 5. توصیه نمی شود که از پوشش آلومینیوم و روی با نام گالوالوم، استفاده شود.
 6. در محیط های شیمیایی، محیط های خورده و یا در صورتی که مواد واکنش زا در تماس با عرشه فولادی قرار گیرند، باید از پوشش های خاص با مواد ویژه برای عرشه های فولادی استفاده شود.
 7. رنگ مورد استفاده قرار گرفته در عرشه فولادی، باید در رده بندی آتش مورد استفاده تایید گشته باشد.

قوانین مربوط به بتن و مسلح کننده ها در سقف مرکب عرشه فولادی

 1. بتنی که قرار است در عرشه فولادی مورد استفاده قرار گیرد، باید مطابق با قوانین فصل های مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.
 2. مقاومت مشخصه فشاری بتن در دال های مرکب عرشه فولادی، باید حداقل 20 مگاپاسکال و حداکثر 40 مگاپاسکال باشد. در صورتی که به دلیل پایه رده بندی آتش نیاز به مقاومت بیشتر از 40 مگاپاسکال باشد، می توان در محاسبه ها از مقاومت 40 مگاپاسکال استفاده کرد.
 3. استفاده از مواد افزودنی نمک کلردار و یا مواد خورنده که باعث آسیب به ورق عرشه های فولادی و اجزای موجود در بتن می شوند، مجاز نخواهد بود.
 4. ضخامت بتنی که روی سطح بالایی عرشه فولادی قرار گرفته است، نباید از 50 میلی متر کمتر باشد.
 5. با توجه به اینکه دال های مرکب عرشه فولادی، با دهانه های ساده طراحی می گردند؛ ممکن است که ترک های خمشی روی تیرهای تکیه گاهی به وجود آیند. ترک های خمشی که در نواحی گشتاور منفی دال و روی تکیه گاه ها به وجود می آیند، نگران کننده نیستند. اما اگر کف به صورت نمایان باقی مانده باشد و یا با کف سازی سخت، پوشش ایجاد شده باشد، احتمالا این ترک ها مشکل ساز خواهند شد.

آیین نامه عرشه فولادی

قوانین مربوط به پوشش ورق های عرشه فولادی

قوانین مربوط به میلگردها و شبکه های فولادی و الیاف مسلح کننده در سقف مرکب عرشه های فولادی

 1. برای میلگردهای آج دار، نیاز به رعایت استاندارد ملی ایران با شماره 3132 است.
 2. برای شبکه سیمی جوش شده، نیاز به رعایت استاندارد ملی ایران با شماره 8133-3 است.
 3. در بخش 3.5.3 منبع، سایر میلگردهای آج دار و یا شبکه سیمی جوش شده، مجاز می باشند.
 4. الیاف مسلح کننده، باید مطابق با استاندارد ASTM A820 (الیاف فولادی) و استاندارد ASTM D7508 (الیاف مصنوعی) باشند.
 5. الیاف فولادی باید بر اساس پیشنهاد تولید کننده تعیین وزن شود و حداقل وزن نیز باید 15 کیلوگرم در متر مکعب باشد.
 6. الیاف مصنوعی ماکروکربن باید بر اساس پیشنهاد تولید کننده تعیین وزن شوند و حداقل آن نیز باید 2.4 کیلوگرم در متر مکعب باشد.

ضوابط نصب در سقف مرکب عرشه فولادی

اتصال عرشه به تکیه گاه

 جوش نقطه، جوش گوشه یا اتصال مکانیکی، از جمله روش هایی اند که با کمک آن ها عرشه فولادی به تکیه گاه های سازه ای متصل می گردد. این کار باعث جلوگیری از لغزش عرشه روی تیر تکیه گاهی می شود.

فاصله متوسط میان اتصال عرشه به تیر تکیه گیاهی در امتداد عمود عرشه، باید حداقل 300 میلی متر و حداکثر 450 میلی متر باشد. به منظور طراحی دیافراگم کف، احتمالا نیاز به اتصال ها با فواصل کمتری است.

اتصال همپوشانی ورق های عرشه

عرشه های فولادی که دارای دهانه کمتر از 1.5 متر می باشند، نیازی به همپوشانی ندارند. اما عرشه هایی که دارای دهانه بزرگ تر از این مقدار هستند، نیاز به ایجاد همپوشانی در فواصل حداکثر یک متر، است. روش هایی که برای ایجاد همپوشانی در عرشه مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:

 • پیچ هایی با حداقل قطر 5 میلی متر
 •  تا کردن و بست دکمه ای دو ورق عرشه فولادی مانند شکل های زیر

در صورتی که هم پوشانی جانبی عرشه ها به شکل کام و زبانه باشد، امکان متصل کردن کام به تکیه گاه به صورت تنها وجود دارد.البته به شرطی که قسمت کام بتواند زائده زبانه را به سمت پایین نگه دارد.

اما در صورتی که هم پوشانی جانبی، به شکل هم پوشانی بدون کام و زبانه باشد، استفاده از یک اتصال عبوری از دو ورق عرشه فولادی، کافیست.

 

آیین نامه های عرشه فولادی

قوانین مربوط به میلگردها و شبکه های فولادی و الیاف مسلح کننده در سقف مرکب عرشه های فولادی

قوانین مربوط به آج های ورق عرشه فولادی

 1. جوش گوشه ای با حداقل طول 40 میلی متر و جوش نقطه ای با حداقل قطر 16 میلی متر و یا سایر جوش های معادل برای آج های ورق عرشه فولادی قابل انجام هستند. برای ورق هایی که ضخامت کمتر از .09 میلی متر دارند، استفاده از جوش توصیه نمی گردد.
 2. طره ها می توانند با اتصال های مکانیکی انفجاری و یا ضربه ای، متصل گردند.
 3. همپوشانی ها باید در انتهای طره ها و در فاصله های حداکثر 300 میلی متر در طول، متصل گردند.
 4. هر کنگره عرشه فولادی، می بایست به تکیه گیاه پیرامونی و اولین تکیه گاه داخلی متصل گردد. قبل از اعمال بار به طره، نیاز است که دهانه مجاور بتن ریزی شده باشد. لازم است که فاصله اتصال دهنده های عرشه از لبه ورق، بر اساس استاندارد طراحی اتصال ها تعیین شوند.

قوانین ورق های عرشه فولادی

تمامی قوانین مربوط به عرشه فولادی

قوانین مربوط به اتصال های مکانیکی

 1. برای اتصال عرشه فولادی به تکیه گاه، می توان از اتصال های مکانیکی با روش های شلیکی، پیچی و یا ضربه ای استفاده کرد که این اتصالات می بایست الزامات مقاومتی و بهره برداری را تامین کنند.
 2. در صورت استفاده از اتصال از نوع شلیکی و ضربه ای، نیاز است که مقاومت هر اتصال دهنده و حداقل ضخامت بال تکیه گاه، بر اساس اسناد معتبر یا مدارک قابل پذیرش برای مراجع دارای صلاحیت، مشخص گردند.
 3. در صورت استفاده از طول پیچ مناسب با مجموع ضخامت عرشه و بال تکیه گاه، همیشه اتصالات پیچی قابل استفاده هستند.  

قوانین مربوط به اتصال اجزای الحاقی

 1. تمامی اجزای الحاقی سازه ای که با هدف انتقال نیروهای وارده مورد استفاده قرار می گیرند؛ باید در حداکثر فاصله 300 میلی متر نسبت به تکیه گاه ها و یا عرشه ها متصل گردند.
 2. تمامی اجزای الحاقی غیر سازه ای نیز باید برای تامین الزامات بهره برداری، باید حداکثر در فاصله 600 میلی متر به تکیه گاه ها و یا عرشه فولادی متصل شوند.
 3. به منظور متصل کردن اجزای الحاقی، می توان از جوش یا اتصالات مکانیکی استفاده کرد.
 4. قبل از اینکه بتن ریزی شروع شود، نیاز است که تمامی مصالح باقی مانده که شامل قطعات سیم جوش ها، سرامیک های محافظ جوش گل میخ ها، اتصال های مازاد و بقیه قطعات، از روی سطح جمع گردند.
 5. ضخامت ورق عرشه فولادی (در برابر آتش) باید حداقل 0.8 میلی متر باشد. در صورت نیاز به مقاومت بیشتر در برابر آتش، امکان استفاده از میلگردهای تقویتی درون کنگره عرشه فولادی وجود دارد.

 

قوانین مربوط به آج های ورق عرشه فولادی

یادآوری ها و نکات مهم

 • وزن مخصوص بتن معمولی 2400 کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته می شود.
 • حداکثر تغییر مکان مجاز افقی و عمودی در اثر بار مرده، 5.6 میلی متر محدود شده است.
 •  حداکثر تنش طراحی در اثر بار مرده بتن، باید 140 و در اثر بار زنده در هنگام ساخت باید دارای حداکثر افزایش 30 درصدی باشد.
 • اثرات ناشی از افتادگی یا چرخش تکیه گاه های ورق عرشه فولادی، در محاسبات در نظر گرفته نشده اند.
 • توصیه می شود که خم انتهای لبه قائم ورق واریز در کلیه ضخامت های ورق، استفاده شوند.