• به روزرسانی: 1401/07/19
  • بازدید: 7631
جهت تیرریزی عرشه فولادی
جهت تیرریزی سقف عرشه فولادی

در نرم افزار طراحی عرشه های فولادی، تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت و عرشه فولادی، مانند تیرهای دیگر رسم می شوند. بنابراین، برای تعیین تیرریزی لازم است که خود تیر مشخص شود. سقف یک طرفه رسم شده روی تیرها، نقش انتقال بار را خواهند داشت. بنابراین، لازم است که جهت سقف های یک طرفه، عمود بر تیرهای فرعی در نظر گرفته شوند. نکته مهم در مورد تیرریزی در سقف عرشه های فولادی این است که تیرهای اصلی بر تیرهای فرعی به صورت عمودی در نظر گرفته می شوند.

جهت تیرریزی عرشه فولادی

جهت تیرریزی عرشه فولادی

با توجه به این شکل ترسیم، بار از سمت سقف به تیرهای فرعی منتقل خواهد شد. سپس، تیرهای فرعی بار را به سمت تیرهای اصلی منتقل می کنند. در اجرای سقف عرشه های فولادی باید به این موضوع توجه کرد که تغییر جهت در تیرچه ها، می تواند اجرای ورق های کنگره ای عرشه را سخت تر کند. چرا که نیاز است هر دهانه تغییر جهت دهند.