• به روزرسانی: 1401/07/19
  • بازدید: 5327
نصب عرشه فولادی در ارتفاع
نصب سازه های عرشه فولادی در ارتفاع

امکان اجرای سقف عرشه فولادی با روش تاپ دان وجود دارد. برای اجرای سازه های بلند، می توان برای افزایش امنیت اسکلت ساختمان، چند سقف را بدون بتن ریزی رها کنید. سپس، آخرین تراز سقف را برای نصب کردن پارت بعدی اسکلت، بتن ریزی کنید.

نصب عرشه فولادی در ارتفاع

نصب سازه های عرشه های فولادی در ارتفاع