• به روزرسانی: 1401/07/19
  • بازدید: 11794
فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی
فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه های فولادی

در صورتی که در تراز تیرها، اختلاف وجود داشته باشد. هنگام اجرای عملیات پخش ورق های عرشه فولادی و گل میخ ها و در وزن بتن نهایی، مشکل ایجاد می گردد. این موضوع باعث ایجاد نقص فنی در عرشه های فولادی می شود. بنابراین، لازم است که در تیرریزی سقف های عرشه فولادی، بال فوقانی تمامی تیرها دارای یک کد ارتفاعی باشند.

 

جدول تیرریزی سقف عرشه

مثال محاسبه فواصل تیرریزی

  • در جدول فوق شاهد یک مثال برای نقشه سازه هستیم که با ورق های عرشه فولادی با ضخامت 0.8 میلی متر و همچنین تا فاصله 250 سانتی متر برای پارکینگ ها و برای طبقات تا فاصله 270 سانتی متر استفاده شده است.
  • برای ورق هایی که دارای ضخامت 1 میلی متر هستند، در نظر گرفتن فاصله تیرریزی در پارکینگ تا 270 سانتی متر و برای طبقات 300 سانتی متر مطلوب است.
  • برای ورق هایی که دارای ضخامت 1.2 میلی متر می باشند، لازم است که فاصله تیرریزی 300 سانتی متر برای پارکینگ و 340 سانتی متر برای طبقات باشد.

اهمیت در نظر گرفتن ضخامت ورق عرشه فولادی و فواصل تیرریزی

لازم است که فرد محاسبه کننده و طراحی کننده نقشه عرشه های فولادی، ضخامت و فواصل تیرریزی را با دقت زیادی بررسی کند. در صورتی که هر گونه تغییر غیر کارشناسانه در ضخامت عرشه های فولادی و فواصل تیرریزی به وجود بیاید، می تواند مشکلات زیادی را از جمله لرزش در عرشه های فولادی به وجود بیاورد.

جدول تیرریزی سقف عرشه

 جدول فواصل تیرریزی برای ورق عرشه های فولادی با گام 60