• به روزرسانی: 1401/08/15
  • بازدید: 14705
وزن مخصوص ورق عرشه فولادی

وزن مخصوص یک متر ورق عرشه فولادی یا متال دک

برای تعیین وزن مخصوص ورق عرشه فولادی به اندازه یک متر، می توانید به جدول زیر دقت فرمایید. این جدول مطابق با عرض مفید استاندارد فرمینگ در مرکز تحقیقات ساختمان است. لازم به توضیح است که به دلیل وجود مشکلات، گواهینامه استانداردهای فرمینگ بر اساس آیین نامه های خارجی و داخلی تعیین شده است. بنابراین، معمولا داشتن گواهینامه از این مرکز نمی تواند برای مهندسین محاسبه کننده، ملاک عمل باشد.

Specific weight of one meter of steel deck sheet

وزن مخصوص یک متر ورق عرشه فولادی

جدول زیر ورق با عرض مفید 94 و 96 سانتیمتر است

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 94 1 7/307
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 96 1 7/154
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 94 1 8/351
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 96 1 8/177
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 94 1 9/394
6 ورق باضخامت0/9میل 65 96 1 9/199
7 ورق باضخامت 1میل 75 94 1 10/438
8 ورق باضخامت 1میل 65 96 1 10/221
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 94 1 12/526
10 ورق باضخامت1.2میل 65 96 1 12/265
11 ورق باضخامت 1.25 75 94 1 13/048
12 ورق باضخامت 1.25 65 96 1 12/776

 

 

جدول زیر ورق با عرض مفید 91 و 99 سانتیمتر است 

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 91 1 7/548
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 99 1 6/938
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 91 1 8/626
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 99 1 7/929
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 91 1 9/704
6 ورق باضخامت0/9میل 65 99 1 8/920
7 ورق باضخامت 1میل 75 91 1 10/782
8 ورق باضخامت 1میل 65 99 1 9/911
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 91 1 12/939
10 ورق باضخامت1.2میل 65 99 1 11/893
11 ورق باضخامت 1.25 75 91 1 13/478
12 ورق باضخامت 1.25 65 99 1 12.265