• به روزرسانی: 1396/08/06
  • بازدید: 4280
مقاومت عرشه فولادی در برابرزلزله

 

مقاومت سقف عرشه فولادی دربرابر زلزله

مطابق مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم صفحه ۱۲۶ که چنین میگوید :

ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی
ت–۱) نواحی لنگر خمشی مثبت

۱. مقاومت برش افقی مورد نیاز : برای عملکرد مختلط کامل، برش افقی مورد نیاز باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالتهای حدی خردشدگی بتن و تسلیم کششی مقطع فولادی در نظر گرفته شود.

خرد شدگی بتن (۱۰–۲–۸–۲۰)

Vhu=0.85fcAc

تسلیم کششی مقطع فولادی (۱۰–۲–۸–۲۰)

Vhu=FYAs

در روابط فوق:
fc= مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن
Ac=سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی
As=مساحت مقطع فولادی
Fy=تنش تسلیم فولاد مقطع فولادی

۲. مقاومت برش افقی اسمی مقاومت برش افقی اسمی اعضای با مقطع مختلط بر دال بتنی و دارای برشگیر (گلمیخ) باید مطابق رابطه زیر نظر بر اساس مقاومت برشی برشگیرها تعیین گردد. (۱۰–۲–۸–۲۱)

Vhn=Qn

که در آن  چنین میگوید :
Qn=مجموع مقاومت های برشی اسمی برشگیرها (گلمیخ ها)در حد فاصل نقاط لنگر خمشی مثبت حداکثر و لنگر صفر مطابق مقررات بند ۱۰–۲–۸–۷ ۳.

تعداد فاصله و مشخصات برشگیرها (گلمیخ ها)بایستی از طریق برقراری رابطه زیر و بدون احتساب ضریب کاهش مقاومت تعیین گردد. (۱۰–۲–۸–۲۲)

Vhn>Vhu

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه مقدار خرد شدگی بتن کمترین مقدار در روابط فوق میباشد لذا هر چه سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض کف کنگره ورق گالوانیزه عرشه فولادی بیشتر باشد مقاومت سقف عرشه فولادی در مقابل زلزله نیز بیشتر می شود.

درصورتیکه قصد اطلاع از قیمت و خریدعرشه فولادی را داریدکلیک فرمایید.

کارشناسان شرکت فولادکبیر در اولین فرصت آماده پاسخگویی به مشتریان محترم میباشند.

 

زلزله عرشه فولادی