• به روزرسانی: 1401/07/30
  • بازدید: 5477
مقاومت عرشه فولادی در برابرزلزله
بررسی مقاومت عرشه فولادی در مقابل زلزله

طبق مبحث دهم ضوابط مقررات ملی ساختمان ایران در صفحه 126، می توان مقاومت عرشه فولادی در مقابل زلزله را به صورت زیر بررسی کرد.

مقاومت عرشه فولادی در برابر زلزله

مقاومت عرشه فولادی در برابر زلزله

ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی

ت–۱) نواحی لنگر خمشی مثبت

۱. مقاومت برش افقی مورد نیاز

برای عملکردهای مختلط کامل، لازم است که برش افقی به شکل زیر محاسبه شود. برش افقی، حداقل مقدار اندازه‌گیری شده بر مبنای حالت های حدی خردشدگی بتن و تسلیم کششی مقطع فولادی است.

خرد شدگی بتن (۱۰–۲–۸–۲۰)

Vhu=0.85fcAc

 

تسلیم کششی مقطع فولادی (۱۰–۲–۸–۲۰)

Vhu=FYAs

 

در فرمول های بالا:

fc= مقاومت فشاری مشخصه در نمونه استوانه ای بتن

Ac= سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی

As= مساحت مقطع فولادی

Fy= تنش تسلیم فولاد مقطع فولادی

 

۲. مقاومت برش افقی اسمی

برای تعیین مقاومت برش افقی اسمی در اعضای مقطع مختلط بر دال بتنی و دارای گل میخ، باید بر اساس فرمول زیر تعیین شود.

مقاومت برش افقی  اسمی (۱۰–۲–۸–۲۱)

Vhn=Qn

 

در فرمول های بالا:

Qn= جمع مقاومت های برشی اسمی گل میخ ها در فاصله بین لنگر صفر و لنگر خمشی مثبت ماکزیمم طبق ضوابط بند ۱۰–۲–۸–۷ ۳.

3. تعداد فاصله و مشخصات برش گیرها

برای تعیین فاصله و مشخصات گل میخ ها، لازم است که از فرمول زیر  استفاده شود. بدین منظور، از ضریب کاهش مقاومت استفاده نمی شود.

تعداد فاصله و مشخصات برش گیرها (۱۰–۲–۸–۲۲)

Vhn>Vhu

 

نتیجه گیری

میزان خردشدگی بتن در روابط ذکر شده، به کمترین مقدار خودش می رسد. بنابراین، هرچقدر سطح مقطع دال بتنی در عرض کف کنگره ورق گالوانیزه عرشه فولادی، بیشتر در نظر گرفته شود؛ مقاومت سقف عرشه نیز در مقابل زلزله بالاتر می رود.