• به روزرسانی: 1396/08/06
  • بازدید: 12615
وزن ورق گالوانیزه

روش محاسبه وزن ورق گالوانیزه چگونه است؟

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه، لازم است که مساحت و چگالی هر جسمی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله چگالی چند فلز بسیار پرکاربرد عبارتند از:

  • چگالی آهن برابر 7.86  که معمولا 8 در نظر گرفته می شود.
  • چگالی استیل برابر 7.84 که معمولا 8 در نظر گرفته می شود.
  • چگالی آلومینیوم برابر 2.7

چگالی سایر فلزات از جمله گالوانیزه، ورق روغنی، ورق سیاه و آجدار و ... همان چگالی آهن در نظر گرفته می شود که معمولا 8 است. برای این درک بهتری از نحوه محاسبه وزن ورق گالوانیزه داشته باشید، باید با یک مثال پیش برویم.

 

روش محاسبه وزن ورق گالوانیزه

مثال: وزن یک ورق استیل 3 میلی متری با ابعاد 2 در 1 متر چقدر است؟

برای حل این مثال لازم است که ابتدا فرمول محاسبه وزن ورق را به شما یادآوری نماییم که عبارتست از:

وزن ورق (کیلوگرم) = طول ورق (متر)*عرض ورق (متر)*ضخامت ورق (میلی متر)*چگالی ورق

سپس، از طریق فرمول بالا وزن این ورق گالوانیزه را محاسبه می کنیم.

وزن ورق 3 میلی متری 1*2 استیل = 2*1*3*8= 48 کیلوگرم

بنابراین، وزن ورق 3 میلی متری 1 در 2، حدود 48 کیلوگرم است. از همین فرمول می توان برای محاسبه وزن قوطی های پروفیل، وزن نبشی ها، ناودانی و ... استفاده کرد. برای اینکه بتوانید از این فرمول برای محاسبه وزن محصولات پرکاربرد آهن استفاده کنید، می توانید از جداول زیر کمک بگیرید.

"جدول وزن ورقهای گالوانیزه" با عرض های 1000 و 1250 میلیمتر

 

ردیف

طول ورق

گالوانیزه

(میلیمتر)

عرض ورق

گالوانیزه

(میلیمتر)

ضخامت

ورق گالوانیزه

(صدم/میلیمتر)

وزن(گرم)

1

2000

1000

30

4800

2

2000

1000

40

6400

3

2000

1000

50

8000

4

2000

1000

60

9600

5

2000

1000

70

11200

6

2000

1000

80

12800

7

2000

1000

90

14400

8

2000

1000

100

16000

9

2000

1000

125

20000

10

2000

1000

150

24000

11

2000

1000

200

32000

12

2500

1250

30

7500

13

2500

1250

40

10000

14

2500

1250

50

12500

15

2500

1250

60

15000

16

2500

1250

70

17500

17

2500

1250

80

20000

18

2500

1250

90

22500

19

2500

1250

100

25000

20

2500

1250

125

31250

21

2500

1250

150

37500

22

2500

1250

200

50000

23

6000

1000

50

24000

24

6000

1250

50

30000

 

جدول وزن ورق گالوانیزه سینوسی دنده درشت

ردیف 

ضخامت ورق

میل

نوع فرمینگ 

عرض ورق

میل

طول ورق

عرض فرم

سانتیمتر

وزن هرشیت

یک متری

1 0/50 سینوسی دنده درشت 1000 1 90 4.361
2 0/50

سینوسی دنده درشت

1250 1 115 4.266

3

0/60 سینوسی دنده درشت 1000 1 90 5.233

4

0/60

سینوسی دنده درشت

1250 1 115 5.119

5

0.70 سینوسی دنده درشت 1000 1 90 6.105

6

0.7 سینوسی دنده درشت 1250 1 115 5.972

 

جدول وزن ورق گالوانیزه سینوسی دنده ریز

ردیف 

ضخامت ورق

میل

نوع فرمینگ 

عرض ورق

میل

طول ورق

عرض فرم

سانتیمتر

وزن هرشیت

یک متری

1 0/16 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 1.427
2 0/16

سینوسی دنده ریز

1250 1 107 1.467

3

0/18 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 1.605

4

0/18

سینوسی دنده ریز

1250 1 107 1.650

5

0/23 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.051

6

0/23 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2/109
7 0/25 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.230
8 0/25 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.292
9 0/28 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.054
10 0/28 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.567
12 0/30 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 2.676
13 0/30 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.751
14 0/35 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 3.122
15 0/35 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 2.787
16 0/40 سینوسی دنده ریز 1000 1 88 3.568
17 0/40 سینوسی دنده ریز 1250 1 107 3.668

 

جدول وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه - شادولاین

ردیف 

ضخامت ورق

میل

نوع فرمینگ 

عرض ورق

میل

طول ورق

عرض فرم

سانتیمتر

وزن هرشیت

یک متری

1 0/50

شادولاین

1000 1 91 4.313
2 0/50

شادولاین

1250 1 112 4.380

3

0/60 شادولاین 1000 1 91 5.175

4

0/60

شادولاین

1250 1 112 5.256

5

0/70 شادولاین 1000 1 91 6.038

6

0/70 شادولاین 1250 1 112 6.132

 

جدول وزن ورق(نورد سرد)  روغنی

ردیف طول (متر) عرض (متر)

ضخامت

(میلی متر)

چگالی

ورق روغنی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 0/5 7/86 8
2 2 1 0/6 7/86 10
3 2 1 0/7 7/86 11
4 2 1 0/8 7/86 13
5 2 1 0/9 7/86 14
6 2 1 1 7/86 16
7 2 1 1/25 7/86 20
8 2 1 1/5 7/86 24
9 2/5 1/25 0/5 7/86 13
10 2/5 1/25 1/25 7/86 31
11 2/5 1/25 1/5 7/86 38

 

جدول وزن ورق استیل

ردیف

طول

(متر)

عرض

(متر)

ضخامت

(میلی متر)

چگالی

استیل

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 0/4 7/86 6/2
2 2 1 0/5 7/86 8
3 2 1 0/6 7/86 10
4 2 1 0/7 7/86 11
5 2 1 0/8 7/86 13
6 2 1 0/9 7/86 14
7 2 1 1 7/86 16
8 2 1 1/25 7/86 20
9 2 1 1/5 7/86 24
10 2 1 2 7/86 32
11 2 1 3 7/86 48

 

جدول وزن میلگرد

ردیف

طول

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

میلگرد

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 12 8 7/86 5
2 12 10 7/86 8
3 12 12 7/86 11
4 12 14 7/86 15
5 12 16 7/86 19
6 12 18 7/86 24
7 12 20 7/86 30
8 12 22 7/86 36
9 12 25 7/86 47
10 12 28 7/86 58
11 12 30 7/86 67

 

جدول وزن تیرآهن

ردیف

طول شاخه 

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

تیرآهن

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 12 12 7/86 125
2 12 14 7/86 155
3 12 16 7/86 190
4 12 18 7/86 230
5 12 20 7/86 270
6 12 22 7/86 320
7 12 24 7/86 370
8 12 27 7/86 440
9 12 30 7/86 500
10 12 32 7/86 600
11 12 36 7/86 800

 

جدول وزن نبشی

ردیف

طول شاخه

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

نبشی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 6 2 7/86 7
2 6 3 7/86 9
3 6 4 7/86 15
4 6 5 7/86 23
5 6 6 7/86 33
6 6 7 7/86 45
7 6 8 7/86 56
8 6 9 7/86 73
9 6 10 7/86 88
10 6 12 7/86 130
11 6 15 7/86 200

 

جدول وزن ناودانی

ردیف

طول شاخه

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

ناودانی

حدود

وزن (کیلوگرم)

1 6 5 7/86 23
2 6 6 7/86 30
3 6 8 7/86 44
4 6 10 7/86 52
5 6 12 7/86 62
6 6 14 7/86 75
7 6 16 7/86 85
8 6 18 7/86 100
9 6 20 7/86 110
10 6 22 7/86 125
11 6 24 7/86 150

 

جدول وزن قوطی پروفیل

ردیف

طول شاخه

(متر)

سایز

(نمره)

چگالی

قوطی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 6 10*10 7/86 4
2 6 10*20 7/86 5/5
3 6 20*20 7/86 7/5
4 6 20*30 7/86 9/5
5 6 25*10 7/86 6/5
6 6 30*10 7/86 7/5
7 6 30*30 7/86 11
8 6 40*10 7/86 9/5
9 6 40*20 7/86 11
10 6 40*30 7/86 13
11 6 40*40 7/86 15
12 6 50*10 7/86 11
13 6 50*20 7/86 13
14 6 50*30 7/86 15
15 6 50*40 7/86 17
16 6 50*50 7/86 19
17 6 60*10 7/86 13
18 6 60*20 7/86 15
19 6 60*30 7/86 17
20 6 60*40 7/86 19
21 6 80*80 7/86 30
22 6 100*100 7/86 38

 

جدول وزن ورق آلومینیوم

ردیف

طول

(متر)

عرض

(متر)

ضخامت

(میلی متر)

چگالی

آلومینیوم

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 0/4 2/7 2/2
2 2 1 0/5 2/7 2/7
3 2 1 0/6 2/7 3/3
4 2 1 0/7 2/7 3/8
5 2 1 0/8 2/7 4/4
6 2 1 0/9 2/7 4/9
7 2 1 1 2/7 5/4
8 2 1 1/25 2/7 6/8
9 2 1 1/5 2/7 8/1
10 2 1 2 2/7 11
11 2 1 3 2/7 16/5

 

جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه

ردیف

طول

(متر)

عرض

(متر)

ضخامت

(میلی متر)

چگالی

ورق سیاه

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 2 1 2 7/86 32
2 2 1 2/5 7/86 40
3 2/5 1/25 3 7/86 75
4 6 1/5 4 7/86 288
5 6 1/5 6 7/86 432
6 6 1/5 8 7/86 576
7 6 1/5 10 7/86 720
8 6 1/5 12 7/86 864
9 6 1/5 15 7/86 1080
10 6 2 20 7/86 1920
11 6 2 25 7/86 2400

 

جدول وزن سپری آهنی

ردیف

طول

شاخه (متر)

سایز

(نمره)

چگالی

قوطی

حدود وزن

(کیلوگرم)

1 6 2 7/86 5.5
2 6 2/5 7/86 8
3 6 3 7/86 10.5
4 6 3/5 7/86 14
5 6 4 7/86 17.5
6 6 4/5 7/86 22
7 6 5 7/86 26
8 6 6 7/86 37.5
9 6 7 7/86 50
10 6 8 7/86 62
11 6 9 7/86 80
12 6 10 7/86 98