• به روزرسانی: 1398/04/25
  • بازدید: 4606
الزامات فنی عرشه فولادی مرکزتحقیقات ساختمان

 

سقف عرشه فولادی موردتاییدمرکز تحقیقات ساختمان

جهت هدایت به صفحه سیستم های سازه ای مورد تاییدمرکزتحقیقات ساختمان و مسکن کلیک فرمایید .  

1- این سیستم سقف از مقاطع مختلف دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای فولادی که به تیرها و شاه تیرهای فولادی متصل میشوند تشکیل شده است . دال بتنی باید به تیر فولادی با استفاده از گلمیخ های برشگیر با قطر 20 میلیمتر یا کمتر متصل شود . گلمیخ ها را میتوان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیماً به عضو فولادی جوش نمود در هر حال گلمیخ باید روی بال تیر فولادی ذوب گردد . 

2- طرح سازه ای این سقف مرکب مطابق ضوابط طراحی و اجرایی آئین نامه های AISC 360 -10 ACI 318 - 08 ANSI/SDI CI.0-2006 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای سازه های بتن آرمه صورت گیرد .

3- در اجرای قسمت بتن آرمه سقف ، ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران مانند : ویبره بتن ، عمل آوری بتن  رعایت شود . 

4- تامین شرایط دیافراگم صلب در این سیستم سقف با توجه به ضوابط موجود در استاندارد 2800 ایران الزامی است .

5- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا L/180 یا 20mm برای هر دهانه محدود میشود . 

6- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار زنده بهره برداری L/360 برای هر دهانه محدود می شود . 

7- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از ترکیب بار مرده و زنده به L/240 محدود می شود . 

8- رعایت الزامات مربوط به بازشوها در سقف ، بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است . 

9- رعایت ضوابط راهنمای طراحی Floor vibration due to human activity منتشر شده توسط انجمن AISC و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران جهت کنترل ارتعاش کف الزامی است . 

10-حداکثر ارتفاع ورقهای ذوزنقه ای عرشه فولادی مطابق آئین نامه های ذکر شده در بند 2 برابر 75mm می باشد . 

11 - رعایت مشخصات فولادی های به کار برده شده بر اساس استاندارد ASTM با حداقل Fy برابر 230Mpa الزامی می باشد .

12- رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئین نامه های AWS و AISC الزامی میباشد . 

13- رعایت ضوابط طراحی برشگیرها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط موجود در AISC 360-10 الزامی است . 

14 - قطر گلمیخ های برشگیر باید 20mm و یا کمتر بوده و حداقل ارتفاع آنها بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می گردد نباید کمتر از 40mm باشد . 

15 - ضخامت دال بتن آرمه در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50mm کمتر باشد . 

16- مشخصات بتن کامپوزیت برای سقف مرکب عرشه فولادی مطابق ضوابط موجود در آئین نامه AISC 360-10 باشد .در این خصوص لازم است حداقل Fc ( مقاومت فشاری ) برای بتن مورد استفاده در دال بتن آرمه برابر 21Mpa و حداکثر آن برابر 70Mpa باشد ، همچنین رعایت ضوابط مربوط به میلگرد گذاری دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آئین نامه ACI 318 - 08 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است . 

17 - مقاومت تسلیم آرماتورهای مورد استفاده در دال بتن آرمه رویه مطابق ضوابط AISC 360-10 نباید از 525Mpa تجاوز نماید . 

18- لازم است در محل اتصال بین سقف و اسکلت سازه ای ظرفیت انتقال کلیه بارهای ثقلی و جانبی داخل سقف به اسکلت سازه ای ایجاد شود . 

19- در اجرای این سیستم ، رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا الزامی است ، به طور کلی کنترل و طراحی این سیستم سقف برای تحمل بار در دو مرحله انجام گردد.

 

آیین نامه عرشه فولادی/عرشه فولادی مرکزتحقیقات ساختمان/سقف عرشه فولادی/ضوابط عرشه فولادی

 

آیین نامه عرشه فولادی/عرشه فولادی مرکزتحقیقات ساختمان/سقف عرشه فولادی/ضوابط عرشه فولادی

جهت اطلاع از قیمت عرشه فولادی کلیک فرمایید.

جهت سفارش کالا با کارشناسان واحد فروش شرکت فولادکبیر تماس بگیرید

استانداردعرشه فولادی