• به روزرسانی: 1401/07/17
 • بازدید: 6061
الزامات فنی عرشه فولادی
الزامات فنی عرشه های فولادی تایید شده در مرکز تحقیقات ساختمان

به منظور اجرای سقف عرشه فولادی در فضاهای مختلف، مرکز تحقیقات ساختمان یک سری الزامات را تعیین کرده اند. لازم است که مهندسین به این قوانین و الزامات توجه داشته باشند تا ایمنی در حین اجرای این سقف تامین گردد. در ادامه به الزامات فنی عرشه فولادی مرکز تحقیقات ساختمان اشاره می کنیم.

الزامات سقف عرشه فولادی

الزامات فنی عرشه فولادی مرکز تحقیقات ساختمان

لیست الزامات فنی عرشه فولادی مرکز تحقیقات ساختمان

 1. عرشه فولادی، از مقاطع مختلف بر اساس بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای فولادی که می توانند به شاه تیرهای فولادی و تیرها متصل شوند، تشکیل شده است. لازم است که با استفاده از گل میخ های برشگیر با قطر 20 میلی متر با کمتر، دال بتنی به تیر فولادی متصل گردد. گل میخ ها می توانند از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا به شکل مستقیم به بخش فولادی جوش بخورند. در هر صورت، گل میخ باید روی بال تیر فولادی ذوب شود.
 2. طرح سازه سقف عرشه فولادی مرکب باید مطابق با ضوابط طراحی و اجرایی آیین نامه های AISC 360 -10 ACI 318 - 08 ANSI/SDI CI.0-2006، تعیین شود. این آیین نامه ها در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای ساختمان های فولادی و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای سازه های بتن آرمه، ذکر شده اند.
 3. لازم است که برای اجرای بخش بتن آرمه سقف، قوانین مبحث نهم در مقررات ملی ساختمان ایران مانند عمل آوری بتن و ویبره بتن رعایت شوند.
 4. با توجه به قانون موجود در استاندارد 2800 ایران، لازم است که شرایط دیافراگم صلب در سقف عرشه فولادی، تامین گردد.
 5. تغییر مکانی که ناشی از بار مرده در حین اجرا است، تا 20 میلی متر یا 180 بر لیتر، برای هر دهانه مجاز است.
 6. تغییر مکانی که ناشی از بار زنده بهره برداری است تا 360 بر لیتر مجاز است.
 7. تغییر مکانی که ناشی از ترکیب بار مرده و زنده باشید تا 240 بر لیتر مجاز است.
 8. با توجه به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، در نظر گرفتن قوانین مربوط به بازشوها در سقف الزامی است.
 9.   قوانین راهنمای طراحی Floor vibration due to human activity که توسط انجمن AISC منتشر شده است و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران، باید برای کنترل ارتعاش کف رعایت شوند.  
 10. با توجه به آیین نامه های ذکر شده در بند 2، لازم است که حداکثر ارتفاع ورق هی ذوزنقه سقف عرشه فولادی برابر با 75 میلی متر باشد.
 11. ورق های فولادی به کار برده شده در سقف عرشه فولادی باید مطابق با استاندارد ASTM حداقل دارای Fy به اندازه 230 مگاپاسکال باشند.
 12. به منظور جوشکاری اعضای سرد نورد شده، باید استانداردهای AISI و آئین نامه های AWS و AISC، رعایت گردند.

الزامات عرشه فولادی مرکز تحقیقات ساختمان

آشنایی با الزامات فنی عرشه فولادی مرکز تحقیقات ساختمان

 1. با توجه به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و قوانین موجود در AISC 360-10، باید طراحی برش گیرها انجام شوند.
 2. حداکثر قطر گل میخ برش گیر باید 20 میلی متر باشد. حداقل ارتفاع گل میخ برش گیر که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری خواهد شد، 40 میلی متر است.
 3. حداقل ضخامت دال بتن آرمه که جایگاه آن در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای می باشد، 50 میلی متر است.
 4. بتن کامپوزیت که برای سقف مرکب عرشه فولادی مورد استفاده قرار می گیرد، باید مشخصات خاص و مطابق با آیین نامه AISC 360-10 داشته باشد. حداقل Fc یا مقاومت فشاری برای این بتن باید برابر 21 مگاپاسکال و حداکثر مقاومت فشاری باید برابر 70 مگاپاسکال باشد.
 5. لازم است قوانین مربوط به نصب میلگرد دال بتن آرمه که در آیین نامه ACI 318 - 08 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران ذکر شده اند، رعایت شوند.
 6. طبق قوانین AISC 360-10، مقاومت تسلیم آرماتورهای استفاده شده در دال بتن آرمه نباید از 525 مگاپاسکال بیشتر شود.
 7. در محل اتصال بین سقف و اسکلت سازه ای، ایجاد کردن ظرفیت انتقال کلیه بارهای ثقلی و جانبی داخل سقف به اسکلت سازه ای ضروری است.
 8. قوانین مربوط به مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ایمنی و حفاظت کار حین اجرا، باید برای اجرای عرشه فولادی رعایت شود. لازم است که کنترل و طراحی سقف عرشه فولادی برای تحمل بار، در دو مرحله صورت گیرد.