• به روزرسانی: 1401/07/12
  • بازدید: 14121
بارگذاری سقف عرشه فولادی

در عرشه های فولادی بارگذاری چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه بارگذاری عرشه های فولادی باید جدول مربوط به تمامی جزئیات سقف عرشه فولادی به دقت بررسی گردد. بدین منظور در ادامه این جدول را به طور دقیق ذکر کرده ایم.

بارگذاری سقف عرشه فولادی

عکس بارگذاری عرشه های فولادی در طبقات

جدول بارگذاری سقف عرشه فولادی

در جدول زیر می توانید بارگذاری جزئیات سقف عرشه فولادی از جمله دال بتنی، ملات ماسه و سیمان، ورق فولادی و ... را مشاهده نمایید.

 

جزئیات سقف عرشه فولادی

ضخامت

(m)

وزن واحد حجم

(Kg/m3)

وزن واحد سطح

(Kg/m2)

موزاییک سیمانی

0.02

2250

45

ملات ماسه و سیمان

0.03

2100

63

بتن با پوکه معدنی و سیمان

0.10

1300

130

دال بتنی

0.05

2500

125

چاله فلزی

0.0416

2500

104

ورق فولادی

0.001

11000

11

وزن تیر فلزی

__

__

جداگانه اضافه می‌شود

سقف کاذب با اندود گچ‌ و خاک و سفید کاری

__

__

50

مجموع عدد نهایی =530 +وزن تیر فلزی

 

528(Kg/m2)

 

 

جزئیات سقف عرشه فولادی

 

ضخامت

 

(m)

وزن واحد حجم

 

(Kg/m3)

وزن واحد سطح

(Kg/m2)

موزاییک سیمانی

0.02

2250

45

ملات ماسه و سیمان

0.03

2100

63

بتن با پوکه معدنی و سیمان

0.10

1300

130

دال بتنی

0.05

2500

125

چاله فلزی

0.0416

2500

104

ورق فولادی

0.001

11000

11

وزن تیر فلزی

__

__

جداگانه اضافه می‌شود

سقف کاذب با اندود گچ‌وخاک و سفید کاری

__

__

50

مجموع عدد نهایی=530+وزن تیر فلزی

528(Kg/m2)