• به روزرسانی: 1401/07/17
  • بازدید: 8123
کنسول بتنی عرشه فولادی
روش اجرای کنسول بتنی در معماری های خاص روی سازه عرشه فولادی

با کمک اجرای کنسول بتنی روی عرشه فولادی، امکان قرار دادن کنسول های بتنی به دنبال ورق های سقف عرشه های فولادی، در شکل های هندسی مختلف، قوس دار یا مینیاتوری وجود دارد. برای اجرای کنسول بتنی روی عرشه های فولادی، لازم است که ابتدا آماده سازی و جوشکاری محل نشیمن قالب ها، با نبشی صورت گیرد.

در مرحله بعدی، باید ورق های فولادی یا قالب های فلزی بتنی، روی قالب ها قرار گیرند. سپس، طبق جزئیات معماری، لازم است که در دور کار تخته ها بسته شوند و در نهایت عملیات آرماتورگذاری و بتن ریزی انجام گیرند.

تصویر مربوط به اجرای کنسول بتنی روی عرشه های فولادی

اجرای کنسول بتنی عرشه فولادی

اجرای کنسول بتنی روی عرشه فولادی