لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

درباره مجموعه شرکتهای کبیر(سهامی خاص)

مجموعـه شـرکت هـای کبیـر در سـال 1389 بـا تکیـه بـر لطـف پـروردگار و دانـش مهندسـین مجـرب تاسـیس گردید.عمـده فعالیـت ابتدایـی شـرکت تامیـن و توزیـع انـواع ورق فـولادی جهـت اسـتفاده در سـازه هـای سـاختمانی -سـقف ویالهـا و پوشـش سـوله هـا بـوده اسـت. پـس از آن نیـاز بـه نصـب و اجـرای سـقف هـا از جانـب مشـتریان تصمیـم مدیـران شـرکت بـر آن شـد کـه شـرکت عرشـه گسـترکبیر تاسـیس و درراسـتای نصـب سـقف هـای شـیروانی و عرشــه فــوالدی رضایــت مشــتریان را بدســت آورد و مشــتریان بتواننــد پکیــج کامــل از خریــد متریــال ونصــب ســقف هــا را در یــک زمــان بــه ســهولت انجــام دهنــد. پــس از آن بـا تاسـیس شـرکت سـازه گسـتر کبیـر بـا تصمیـم تیـم بازاریابـی شـرکت مقـرر شـد کـه جهـت تسـهیل و سـرعت در اجـرای پـروژه هـا از فنداسـیون و دیـوار حائـل تـا تولیـد و نصـب سـازه هـای سـبک فـوالدی در پـروژه هـا کـه مشـتریان بتواننـد آیتـم هـا ی سـازه ای بیشــتری را بــا یــک شــرکت بازرگانــی و ســاختمانی بــه ســهولت بــه ســرانجام برســانند. حــوزه فعالیــت این سه شرکت بـه اختصار به صورت ذیل می باشد:

شرکت فولاد کبیر

فعال در زمینه بازرگانی،صادرات،واردات محصولات فولادی و تولید ورق های طرح دار گالوانیزه و رنگی و آلومنیوم سقفی و پانل های دیواری باقابلیت تولید ورق فرم شده طرح دار در ضخامت های تا 2.5میلیمتر و به همراه خط رنگ الکترواستاتیک پودری و محصولات مفتولی .

شرکت عرشه گستر کبیر

متخصص و مجری سقف های سوله،شیروانی ویلاها و سقف های سازه ای عرشه فولادی

شرکت سازه گستر کبیر

مجری و پیمانکار سازه های بتنی از قبیل فونداسیون های خاص،دیوارحائل بتنی و ساختمانهای بتنی

پایه و بنای شرکت ها بر اساس تامین هرچه بیشتر نیاز مشتریان در ارائه و فروش محصولات با کیفیت فولادی و خدمات ساختمانی میباشد. مرکز تجارت بین المللی مجموعه شرکتهای کبیر هر ساله با بررسی علمی بازار فولاد و صنایع در راستای بروز رسانی تجهیزات صنعتی خود تلاش مینماید تا محصولاتی با کیفیت بالا را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.این مجموعه تاکنون با هزاران شرکت دولتی و خصوصی و اشخاص توفیق همکاری داشته است و دیدگاه توسعه محور مدیران شرکت در ارتباط با ارتقای فرهنگ تولید و جذب نیروی انسانی متخصص ومتعهد ، پیشرو بودن در نوآوری و تمایز در ارائه خدمات به مشتریان را بعنوان اصل حرفه ای و به عنوان فلسفه وجودی شرکت حفظ و دنبال میکند.از جمله طرح های ما پیاده سازی فروش اینترنتی محصولات فولادی بوده است که با ثبت سفارش روی سایت های شرکت بسهولت محصولات فولادی خود را با چند کلیک ثبت و دریافت نمایید.کسب و کار مجموعه شرکتهای کبیرسهامی خاص در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد. ​با استعانت به لطف پروردگار توانا، از جمله اهداف مستمر و دورنمای این مجموعه قرار گرفتن در میان صد شرکت برتر کشور میباشد.