قیمت میلگرد/فروش میلگرد/میلگردآجدار/میلگردساده/قیمت روز میلگرد دربازار

 قیمت میلگردآجدار و ساده دربازار و کارخانه 

ذوب آهن اصفهان-شاهین بناب-خرمدشت-نیشابور-قزوین-فایکو-کویرکاشان-اناهیتا-فولادخراسان-ابهر

بافق یزد-سپهرایرانیان-امیرکبیرخزررشت و ... میباشد. 

جهت بازدید از جداول وزنی  میلگرد  کلیک فرمایید.

واحد فروش شرکت :  86044857-021  ده خط ویژه

قيمت میلگرد در تاریخ 1399/08/05

  • تعداد نمایش: 114125
آرین فولاد
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردآرین فولاد نمره 8آجدار A3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگردآرین فولاد نمره 8آجدار A3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد آرین فولاد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13100
3 میلگرد آرین فولاد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد آرین فولاد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد آرین فولاد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد آرین فولاد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد آرین فولاد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد آرین فولاد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد آرین فولاد نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
شاهرود
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردشاهرود نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهرود نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد شاهرود نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 10آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد شاهرود نمره 12آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 12آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد شاهرود نمره 14آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 14آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد شاهرود نمره 16آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 16آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگردشاهرود نمره 18آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهرود نمره 18آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد شاهرود نمره 20آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 20آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد شاهرود نمره 22آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 22آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد شاهرود نمره 25آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهرود نمره 25آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
قزوین
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردقزوین نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
13700
2 میلگردقزوین نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگردقزوین نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگردقزوین نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگردقزوین نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگردقزوین نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگردقزوین نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگردقزوین نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگردقزوین نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردقزوین نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
فایکو
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد فایکو نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد فایکو نمره 10آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 10آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد فایکو نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد فایکو نمره 14آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 14آجدار
تحویل بنگاه تهران
12850
5 میلگرد فایکو نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12850
6 میلگرد فایکو نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
7 میلگرد فایکو نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
8 میلگرد فایکو نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
9 میلگرد فایکو نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد فایکو نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
امیرکبیر
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد امیرکبیر نمره 8آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 8آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد امیرکبیر نمره 10 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 10 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
13400
3 میلگرد امیرکبیر نمره 12 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 12 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
13300
4 میلگرد امیرکبیر نمره 14 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 14 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
12850
5 میلگرد امیرکبیر نمره 16 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 16 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد امیرکبیر نمره 18 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 18 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد امیرکبیر نمره 20 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 20 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد امیرکبیر نمره 22 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 22 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد امیرکبیر نمره 25 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 25 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد امیرکبیر نمره 28 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 28 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد امیرکبیر نمره 32 آجدارA3 بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد امیرکبیر نمره 32 آجدارA3
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
نیشابور
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد نیشابور نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد نیشابور نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد نیشابور نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد نیشابور نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
5 میلگرد نیشابور نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
6 میلگرد نیشابور نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
7 میلگرد نیشابور نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
8 میلگرد نیشابور نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
9 میلگرد نیشابور نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
10 میلگرد نیشابور نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد نیشابور نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
شاهین بناب
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگردشاهین بناب نمره 8آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهین بناب نمره 8آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگردشاهین بناب نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگردشاهین بناب نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد شاهین بناب نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد شاهین بناب نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12850
5 میلگرد شاهین بناب نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد شاهین بناب نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد شاهین بناب نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد شاهین بناب نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12700
9 میلگرد شاهین بناب نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد شاهین بناب نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد شاهین بناب نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد شاهین بناب نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
کاشان
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد کاشان نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد کاشان نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد کاشان نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد کاشان نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد کاشان نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد کاشان نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد کاشان نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد کاشان نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
10 میلگرد کاشان نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد کاشان نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد کاشان نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
ذوب آهن اصفهان
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
6 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
8 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
9 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12900
10 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
11 میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ذوب آهن اصفهان نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
ابرکوه یزد
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد ابرکوه یزد نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد ابرکوه یزد نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
13300
3 میلگرد ابرکوه یزد نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد ابرکوه یزد نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد ابرکوه یزد نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد ابرکوه یزد نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد ابرکوه یزد نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد ابرکوه یزد نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد ابرکوه یزد نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد ابرکوه یزد نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد ابرکوه یزد نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
خرمدشت
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد خرمدشت نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد خرمدشت نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد خرمدشت نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد خرمدشت نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد خرمدشت نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد خرمدشت نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد خرمدشت نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
8 میلگرد خرمدشت نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد خرمدشت نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
10 میلگرد خرمدشت نمره 28 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 28 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
11 میلگرد خرمدشت نمره 32 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد خرمدشت نمره 32 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
میانه
ردیف نام محل تحویل واحد نام آخرین قیمت
(تومان)
نمودار قیمت
1 میلگرد میانه نمره 8 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 8 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
2 میلگرد میانه نمره 10 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 10 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
3 میلگرد میانه نمره 12 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 12 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
4 میلگرد میانه نمره 14 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 14 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
5 میلگرد میانه نمره 16 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 16 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
6 میلگرد میانه نمره 18 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 18 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
7 میلگرد میانه نمره 20 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 20 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800
8 میلگرد میانه نمره 22 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 22 آجدار
تحویل بنگاه تهران
تماس بگیرید
9 میلگرد میانه نمره 25 آجدار بنگاه تهران کیلوگرم میلگرد میانه نمره 25 آجدار
تحویل بنگاه تهران
12800

محاسبه آنلاین قیمت و وزن یک متر طول میلگرد


تولید کننده:
طول:
قطر:

میلگرد چیست؟

عموما برای تقویت بتن و سازه‌های سنگی در تحمل نیروهای کششی ، از میله‌های فولادی استفاده می‌شود. بتن به صورت ذاتی برای تحمل نیروهای فشاری استحکام دارد، اما نیروهای کششی می‌توانند باعث شکستن آن بشوند. میلگردها به عنوان یک عامل تقویت‌کننده‌ی بتن از سال ۱۹۶۸ به شکل استاندارد تولید و استفاده می‌شوند، هرچند انواع مسطحی از میله‌های تقویتی هم وجود دارند که بیشتر برای تقویت سطوح افقی بتنی از جمله مسیر بزرگراه‌ها و اجزای پل‌ها به کار برده می‌شوند.سازه‌های سنگی و دیواره‌های ملاتی مشخصاتی تقریبا شبیه به بتن دارند و در تحمل تنش‌های کششی نسبتا ضعیف هستند. برخی قطعات استاندارد سنگی مانند بلوک‌ها و آجرها طوری طراحی شده‌اند که در آن‌ها حفره‌های مخصوصی برای قرارگیری میلگردهای تقویتی تعبیه شده است. اگرچه برای تقویت استحکام کششی بتن می‌توان از هر ماده‌ای با استحکام کششی بالا به عنوان عامل تقویت‌کننده استفاده کرد، اما فولاد و بتن وجه اشتراک خاصی دارند که این باعث استفاده‌ی بیشتر از فولاد برای ساخت میلگردهای تقویتی شده است. این وجه مشترک ضریب انبساط دمایی است و نزدیک بودن مقدار آن برای فولاد و بتن باعث می‌شود در شرایط دمایی مختلف، تغییر طول‌های یکسان مانع از بروز تنش‌های اضافی درونی در ساختار بتن شود و به این شیوه از تخریب زودهنگام بتن جلوگیری می‌شود.

قیمت میلگرد/میلگردآجدار/میلگردمفتول ساده/میلگردA2/میلگردA3/میلگردA4/میلگردانبارتهران/میلگردانباراصفهان/میلگردذوب آهن/میلگردشاخه/قیمت روزمیلگرددربازار

میلگرد نرمال چیست؟

 شاخه های فابریک ۱۲ متری هستند و به شاخه های زیر ۱۲ متر اصطلاحا میلگرد نرمال گفته می شود.طول میلگرد نرمال می تواند از ۱ تا ۱۱٫۹ متر باشد.بسته به موارد استفاده ,میلگرد نرمال در سایز های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد.میلگرد های نرمال در سایز ها ی پایین ۸ و۱۰ و ۱۲ در ساخت انواع خاموت مورد استفاده قرار می گیرند در حالیکه میلگرد های سایز بالا مانند ۲۵ و ۲۲ و ۲۰ بعضا برای ساخت بولت و تیرچه و یا آرماتورهای طولی مورد استفاده قرار می گیرند.میلگرد قزوین جز میلگرد هایی است که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نرمال دارد. در حالی که میلگرد کارخانه هایی مانند ذوب اهن نرمال نداشته و در صورت نیاز مصرف کننده , میلگرد نرمال کارخانه هایی چون ذوب اهن به صورت جداگانه به فروش می رسد.

قیمت میلگرد/میلگردآجدار/میلگردمفتول ساده/میلگردA2/میلگردA3/میلگردA4/میلگردانبارتهران/میلگردانباراصفهان/میلگردذوب آهن/میلگردشاخه/قیمت روزمیلگرددربازار

بررسی تفاوت میلگرد و آرماتور

خیلی از مواقع مشاهده می کنیم که دو مفهوم میلگرد و آرماتور را به یکدیگر استفاده میکنند. اما پس از خواندن این مطلب مشاهده می کنیم که میلگرد و آرماتور دو مفهوم کاملا جداگانه ای داشته و نمی توان آن ها را با به جای یکدیگر به کار برد. در ادامه به بررسی تفاوت میلگرد و آرماتور می پردازیم.اگر به واژه نامه  فرهنگ لغت مصالح ساختمان سازی نگاه بیندازیم میلگرد را rabar و آرماتور را reinforcement rabar تعریف کرده است.زمانی که ما هنوز از میلگرد در صفحات بتنی استفاده نکرده ایم و میلگردها را به یکدیگر متصل نکرده ایم به آن میلگرد می گوییم.اما زمانی که میگردها خم و برش می شوند و مطابق با نقشه های ساختمانی توسط سیم ها بسته می شوند و سپس در بتن قرار می گیرند دیگر به آن میلگرد نمی گویند و نام آن آرماتور می شود.پس به فولادی در بتن ارمه یا بتن مسلح قرار می گیرد آرماتور نام دارد که خود آرماتور از میلگرد ساخته می شود.از این رو چنانچه میلگرد هنوز به شکل مصالح است و هیچ خمش و برشی روی آن ایجاد نشده است نمی توان نام آرماتور را به آن داد. یا برعکس. به میلگردهای بسته شده که آماده ی قرارگیری در بتن هستند نمی توان میلگرد گفت و نام اصلی آن آرماتور می باشد.

میلگردآجدار-شرکت فولادکبیر-عرشه گسترکبیر

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

نام شما
نظر شما
Captcha

نظرات کاربران

اشکان
8 ماه قبل, یکشنبه 4 اسفند 1398 در 09:58:17 ق.ظ

قیمت میلگرد چقدر بالا رفته

مدیرسایت

بله متاسفانه قیمت میلگرد هم مثل الباقی کالاها هر لحظه با توجه به اتفاقات سیاسی داره واکنش نشون میده

مداحی
10 ماه قبل, دوشنبه 11 آذر 1398 در 12:25:03 ب.ظ

قیمت های بازار همش رو به بالا هستش؟

مدیرسایت

متاسفانه همش رو به بالاست

سماواتی
11 ماه قبل, یکشنبه 19 آبان 1398 در 12:49:03 ب.ظ

میلگرد8آجدار قزوین و قیمت نزاشتید 2 بندیل میخوام

مدیرسایت

سلام میلگرد 8 آجدار درکل سه بندیل موجود داریم امروز و قیمتش بتاریخ امروز4690 تومان

شفیعی راد
یک سال قبل, دوشنبه 25 شهریور 1398 در 05:25:38 ب.ظ

درود برای استارت فونداسیون کارگاه با متراژ بالا قصد خرید میلگرد دارم ولی  لیست میلگرد موجود فقط همین کارخانه ها را دارین-میلگردشاهین بناب-میلگردخرمدشت-میلگردآذرامین-میلگرد میانه -میلگردنیشابور را در لیست موجود ندارین

مدیرسایت

درودفراوان-ابتدا اگر ملاحظه و مقایسه قیمت انجام بدین قیمتهای لیست بالا از قیمت کارخانجات و مبادی ارزانتر است که دلیل آن خرید وزن بالای شرکت میباشد و لیست میلگردهایی که ملاحظه میفرمایید موجودی انبار تهران شرکت خودمان است که بعضا" اگر آپدیت ها را دنبال بفرمایید معمولا" از کارخانه های متفاوتی خرید میکنیم . در مورد میلگرد همانطور که مستحضر هستید اکثرا" فروشنده ها که لیست های بلند بالایی را ارائه مینمایند واسطه فروش  هستند  که شرکت ما این کار را انجام نمیدهد و فقط اقدام به فروش میلگرد موجودی متعلق به خودمان را انجام میدهیم ولی اگر کارخانه میلگرد دیگری مدنظر دارین و خرید تناژ داشته باشید مستقیم از کارخانه سازنده میلگرد میتونیم تهیه کنیم و تقدیم کنیم و البته که قابل ذکر است کارخانجات تولید کننده میلگرد معمولا" در فروش تناژ مستقیم به خود شما نیز فروش انجام میدهند البته با تعیین مدت زمان تحویل دیرتر 

محمدامین
یک سال قبل, یکشنبه 24 شهریور 1398 در 03:06:59 ب.ظ

سلام ایمیل شرکتتان را چک بفرمایید استعلام جهت خرید میلگرد ارسال شده است 

مدیرسایت

باسلام / متشکرم پیش فاکتور خدمتتان ارسال میگردد

رحیم مینایی
یک سال قبل, پنج شنبه 14 شهریور 1398 در 03:44:34 ب.ظ

سلام برای کارگاه میلگرد 12 و 18 مورد نیازه 18 تن قیمت ها تون همینه؟

مدیرسایت

جهت استعلام و تخفیفات نهایی در مورد لیست قیمت میلگرد آجدار حتما با شماره های شرکت تماس بگیرید. ممنون

سوالات متداول

بطور معمول : ذوب آهن اصفهان-شاهین بناب-اهواز-نیشابور-قزوین-فایکو-کویرکاشان-اناهیتا-فولادخراسان-ابهر-بافق یزد-سپهرایرانیان-امیرکبیرخزررشت و ... میباشد. 

در زمان خرید میلگرد و دیگر محصولات فولادی وزن و محل بارگیری تاثیر بسیاری دارند و با توجه به نوسانات بازار بسیار پیش آمده است که قیمت انبار تهران از مبادی (کارخانجات تولیدی ) ارزانتر است.

زمانی که ما هنوز از میلگرد در صفحات بتنی استفاده نکرده ایم و میلگردها را به یکدیگر متصل نکرده ایم به آن میلگرد می گوییم.اما زمانی که میگردها خم و برش می شوند و مطابق با نقشه های ساختمانی توسط سیم ها بسته می شوند و سپس در بتن قرار می گیرند در لغتنامه مصالح ساختمانی دیگر به آن میلگرد نمی گویند و نام آن آرماتور (reinforcement rabar)می شود.

شاخه های فابریک ۱۲ متری هستند و به شاخه های زیر ۱۲ متر اصطلاحا میلگرد نرمال گفته می شود.طول میلگرد نرمال می تواند از ۱ تا ۱۱٫۹ متر باشد.