حریق سقف عرشه فولادی

حریق سقف عرشه فولادی

 

 

 

 

حریق سقف عرشه فولادی/عرشه فولادی/ورق عرشه فولادی

یکی از روش های تاخیر در تخریب سقف در مقابل حریق که اخیرا" 

معمول گردیده و محاسبین محترم در نقشه های سازه اعمال می نمایند 

اجرای میلگرد آتش پاد در کف کنگره های ورق گالوانیزه سقف متال دک است 

که معمولا" از میلگرد آجدار نمره 12 به فواصل 30 سانت داخل شیار 

ورق های آجدار با رعایت کاور بتن صورت میپذیرد .

 

کنترل دال عرشه در برابر حریق معمولاً مطابق آیین نامه های BS و Sdi طراحی و کنترل

مقاومت در برابر آتش سوزی دال عرشه به روش Simple method صورت می گیرد .
در این روش که اقتصادی ترین روش طراحی دال در برابر آتش می باشد ، مقاومت سقف

در برابر آتش سوزی توسط مقدار ضخامت دال با آرماتور حرارتی تعیین می گردد . حداقل ضخامت

دال بتنی روی عرشه جهت مقاومت سقف در برابر آتش طی مدت زمان معینی بر

مبنای آیین نامه Sdi مطابق جدول ذیل می باشد.
 

t : مدت زمان مقاومت در برابر آتش
h : حداقل ضخامت بتن دال از بالای کنگره عرشه

 

 

.