الزامات سقف شیروانی

الزامات سقف شیروانی

 

 


روش نصب شیروانی-الزامات سقف شیروانی

الزامات نصب سقف شیروانی

  1. نداشتن هم پوشانی مناسب و کافی برای ورقها

  2. بستن پیچ شیروانی در محل نامناسب

1- برای نصب انواع ورق شیروانی هم پوشانی (اورلب) استاندارد هر فرم ورق باید رعایت شود. مثلا برای نصب ورق ذوزنقه در شرایط شیب استاندارد(حداقل 20%) یک موج هم پوشانی کافی است. در همین شرایط سقف شیروانی ویلا، سقف سوله و خرپا برای ورق سینوسی (ورق کرکره) حداقل 1.5 موج همپوشانی نیاز است. برای همه فرمهای ورق شیروانی حتما باید همپوشانی یا اورلب ورق را رعایت کنیم.

2- در مورد بستن پیچ شیروانی یک نکته کوچک ولی خیلی مهم باید ذکر میکنیم. رعایت نکردن این نکته بیشترین ضرر ها را به سقف شیروانی وارد میکند. در بعضی از ورقها که رنگ و جهت نصب ثابت دارند (مثل ورق طرح سفال)جبران پذیر نیستند. حتما توجه کردید و دیدید که تمام ورق های شیروانی مسیرهایی برای جریان حرکت آب وجود دارد. دو طرف آن بلندی هایی برای هدایت آب وجود دارد در اینجا به بلندی ها قله.  به مسیر آب دره میگوییم. همیشه باید برای نصب سقف شیروانی روی قله ورق باید پیچ را ببندیم. طرز صحیح بستن پیچ شیروانی هیچ وقت تاکید میشود هیچ وقت پیچ ها را در مسیر جریان آب نصب نکنید.